Algemene voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Wereldreizigers.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan Wereldreizigers.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Wereldreizigers.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Wereldreizigers.nl. Wereldreizigers.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Wereldreizigers.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wereldreizigers.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wereldreizigers.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft je een aantal links en/of advertenties aan naar andere websites. Wereldreizigers.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Contactgegevens

De redactie van Wereldreizigers.nl is bereikbaar voor al je vragen via het contactformulier of via het volgende (post)adres:

Wereldreizigers.nl postadres:
Schiehavenkade 508 (Geen bezoekadres)
3024 EZ Rotterdam

Kvk: 24418869

Plaats een reactie